โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

...

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. และหน่วยบริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนเมษายน 2567) ในพื้นที่อำเภอครบุรี
        วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับ โครงการ “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก หมู่ 1 ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายพีรวัฒน์  ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอครบุรี ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ร่วมต้อนรับ และรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และมีกิจกรรมดังนี้
        1. การมอบชุดยาพระราชทาน จำนวน 50 ชุด โดยหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.
        2. การมอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 6 ทุน รวมมูลค่า18,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กแรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ตกเกณฑ์ TPMAP โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
        3. การมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือนร้อน จำนวน 10 ราย รวมมูลค่า 30,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
        4. การมอบพันธุ์ปลา ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาแก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP จำนวน 30 ถุง โดยสำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
        5.การมอบถุงยังชีพครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 100 ชุด โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ฯลฯ
        ในการนี้ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางกนกรัชต์  วงษ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) พร้อมประชาสัมพันธ์งานภารกิจสำคัญ และกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบ ขณะเดียวกันสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี ได้นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเครือข่าย OTOP ร่วมออกบูธจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงานดังกล่าวฯ
        ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา