โครงการเฝ้าระวังและป้อมกันการระบาดโรคในสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ จัดที่ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8 ธันวาคม 2565

โครงการเฝ้าระวังและป้อมกันการระบาดโรคในสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566

...