โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)

29 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก โดยนายไสว สายปัญญา นายกอบต.ลำเพียก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567) เพื่อเฝ้าระวังในช่วง 7 วันอันตราย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงให้บริการข้อมูลเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยว และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ อบต.ลำเพียก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และตั้งจุดตรวจ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทย ไร้อุบัติเหตุ ปฏิบัติตามกฎจราจร ไป-กลับปลอดภัยตลอดช่วงปีใหม่นี้

โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)
โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)
โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)
โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)
โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)
โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)
โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)
โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)
โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)
โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)
โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)
โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)
โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)
โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)
โครงการเฝ้าระวังเจ็ดวันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (ปีใหม่ 2567)

...