โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

...

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อประชาชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในภารกิจการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน และผู้นำองค์กรภาคประชาชนระดับท้องถิ่น ให้มีความพร้อม มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมไฟป่าและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและควบคุมไฟป่าในเขตชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก  โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายไสว สายปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก สำนักปลัดร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดนครราชสีมา (อำเภอเสิงสาง) และได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบ้านลำเพียก และโรงเรียนบ้านหนองแคทราย ได้นำเด็กในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว