โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักเรียนและครู จากโรงเรียนหนองแคทราย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้นำชุมชน จำนวน 65 คน โดยมีนายธีระวุฒิ มูลอาษา นายชลภักดิ์ ไกรคุ้ม นางสาวสุธาสินี จิตติมณี และนางสาวเพชรลดา ทะเลดอน นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรให้ความรู้ วันที่ 5-6 กันยายน 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566

...