โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร ณ สวนขนุนแม่สายหยุด บ้านหนองแคทราย หมู่ที่ 3 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 โดยมีหัวข้อการอบรมคือ การดูความอ่อน-แก่ของผลผลิตทุเรียน โดยเปิดให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และสมาชิกกลุ่มทุเรียนตำบลลำเพียก เข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพ สามารถนำไปปรับใช้ในการทำสวนทุเรียนของตำบลลำเพียกให้มีคุณภาพสูงสุด

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร

...