องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกได้รับการจัดสรรเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประเภทของทุนขนาดเล็ก

...

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกได้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประเภทของทุนขนาดเล็ก ดังนี้

1. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา 17 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท