องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบลำเพียก โดยท่านนายกไสว สายปัญญา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององการปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกติดตามการขับเคลื่อนการทบทวนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของอปท ระดับหมู่บ้าน

...