หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าสิบเอกปริวัติ ทองจำรัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
โทรศัพท์ : 081-8769414

จ่าเอกพรชัย โพธิ์รัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 044002299

นายณรงค์เดช  ชุมพลวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ : 044002299

นางสาวนุชนาท  ด้วงมะดัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

โทรศัพท์ : 044002299

นางสาวสุนิศา  ดีสำโรง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 044002299

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ