สมาชิกสภา

นายวรรณรพ ศรทอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก

นายทองแดง คำแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

จ่าสิบเอกปริวัติ ทองจำรัส
เลขานุการสภา อบต.ลำเพียก

นายสมหมาย บัวปั้น
สมาชิกสภาอบต.ลำเพียก หมู่ที่ 1
นายวรรณรพ ศรทอง
สมาชิกสภาอบต.ลำเพียก หมู่ที่ 2
นายศราวุธ ทาทองหลาง
สมาชิกสภาอบต.ลำเพียก หมู่ที่ 3

นางสาวณัฐธิยาน์ แก้วสง่่า
สมาชิกสภาอบต.ลำเพียก หมู่ที่ 4
นายสันเพชร ประดา
สมาชิกสภาอบต.ลำเพียก หมู่ที่ 5
นายเหรียญชัย จุลทรรศน์
สมาชิกสภาอบต.ลำเพียก หมู่ที่ 6

นายพรชัย เอียนรัมย์
สมาชิกสภาอบต.ลำเพียก หมู่ที่ 7
นายแหลมทอง สีมาทอง
สมาชิกสภาอบต.ลำเพียก หมู่ที่ 8
นายบุญธรรม วงศ์สุวรรณ
สมาชิกสภาอบต.ลำเพียก หมู่ที่ 9

นายทองแดง คำแก้ว
สมาชิกสภาอบต.ลำเพียก หมู่ที่ 10
นายณรงค์ ราชสุข
สมาชิกสภาอบต.ลำเพียก หมู่ที่ 11
นางสาวบัวพิศ รักษ์ขุขันท์
สมาชิกสภาอบต.ลำเพียก หมู่ที่ 12
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ