สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป


     ตำบลลำเพียกเป็น 1 ใน 12 ตำบลของอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชีมา ตำบลลำเพียก เดิมขึ้นอยู่ตำบลโคกระชาย และได้แยกจากตำบลโคกกระชาย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2526 ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539
  
ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 (บ้านลำเพียก) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศใต้ ประมาณ 35 กิโลเมตร
 
 เนื้อที่

     ตำบลลำเพียกมีเนื้อที่ประมาณ 299.60 ตารางกิโลเมตร เนื่องจากตำบลลำเพียกอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งถูกราษฎรบุกรุกเข้าทำกินจนหมดสภาพป่า ตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างกระจัดกระจายยากแก่การปกครอง ทางส่วนราชการจึงได้จัดสรรพื้นที่ให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำการเกษตรตามโครงการเพื่อความมั่นคงกองทัพภาคที่ 2 เป็นเนื้อที่ประมาณ 39 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,506 ไร่ และเป็นเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติเขตอนุรักษ์ทับลาน ประมาณ 260.60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 197,494 ไร่
 
 ภูมิประเทศ

     พื้นที่ตำบลลำเพียกอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 285-800 เมตรทางตอนเหนือของ ขององค์การบริหารส่วนตำบล(ครึ่งหนึ่งของตำบล) มีลักษณะเป็นที่ราบสูง สลับกับที่ราบลุ่มเป็นช่วง ๆ มีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การปลูกมันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด พืชไร่ ไม่มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่าน การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมของประชาชนต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ทางทิศใต้ตลอดแนวพื้นที่มีสภาพเป็นภูเขาพื้นที่ในตำบลเป็นลูกคลื่นลอนตื้น ด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยลำเพียก
  
อาณาเขตติดต่อ


     -  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลตะแบกบาน  อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา


     -  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเสิงสาง, ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา


     -  ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร ตำบลคลองน้ำใส อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


     -  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 
 
ภูมิอากาศ


     -  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤาภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 37 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนประมาณ 150 มม.


     -  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนประมาณ 200 มม.


     -  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนประมาณ 140 มม.   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ