วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์   พันธกิจ 

จุดมุ่งหมายในการพัฒนา


วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น   (Vision)

     องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก  ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนา และคาดหวังที่จะให้เกิดและบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกเป็นองค์กรขนาดกลางประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร มีป่าไม้ที่สมบูรณ์  มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์  จึงต้องดึงเอาศักยภาพเหล่านี้ออกมาใช้ให้เต็มที่  และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการบริหารจัดการที่ดี   ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้  ดังนี้

“เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งสินค้าเกษตรกรรม  บริหารโปร่งใส    

ก้าวไกลการศึกษา  พัฒนาอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสินค้าด้านการเกษตร
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพปราศจากมลภาวะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จุดมุ่งหมายในการพัฒนา

1. ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
2. การบริหารจัดการภาครัฐแบบโปร่งใส   ฉับไว  และสามารถตรวจสอบได้
3. เด็ก  เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รับบริการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและทันต่อสภาวการณ์
4. การคมนาคมที่สะดวก และขยายเขตไฟฟ้า ประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล และรักษาอย่างยั่งยืน   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ