ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (SDG Survey) ใน 15 จังหวัดนำร่อง

...

ประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (SDG Survey) ใน 15 จังหวัดนำร่อง

         ด้วยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดจังหวัดนำร่องในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ จำนวน 15 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส โดยมีกรอบการดำเนินงานในจังหวัดนำร่องฯ ดังนี้

        1. UNDP ดำเนินงานร่วมกับจังหวัดนำร่องฯ ในการจัดทำตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ถึงความคืบหน้าการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานของจังหวัด

       2. UNDP ดำเนินการร่วมกับจังหวัดนำร่องฯ เก็บข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสำรวจประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ภายใต้การขับเคลื่อน SDGs ผ่านระบบออนไลน์

        องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก จึงขอความร่วมมือประชาชน ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนตามกิจกรรมเก็บข้อมูลสำรวจความคิดเห็น (SDG Survey) ใน 15 จังหวัดนำร่อง ในประเด็นต่าง ๆ ภายใต้การขับเคลื่อน SDGs ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ หรือ สแกน OR Code ได้ตามภาพ 


 ทำแบบสำรวจออนไลน์
https://nidapoll.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=0nLZG8F8H9IECHrPeIW9eQ%3D%3D


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1jQymRQPQZRZPaCTHESpLp79u6d6PProI/view?usp=sharing