ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ได้เปิดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - เดือนธันวาคม 2567 โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก คุณสมบัติ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตตำบลลำเพียก 3. มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก เอกสารยืนยันสิทธิ 1. แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) 3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ตัวจริง) 4. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคาร (สำหรับรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร) แจ้งยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก

...