การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

     อำเภอครบุรีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมาและอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 57 กิโลเมตร ส่วนตำบลลำเพียกตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอครบุรี อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 35 กิโลเมตร ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมจากตัวอำเภอครบุรีเข้าไปยังตำบลลำเพียกอยู่ 2 เส้นทาง คือ
 
     - เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 สายนครราชสีมา–หินโคน จากอำเภอครบุรี เสิงสาง โดยแยก กม.ที่ 79 เข้าบ้านซับระวิง หมู่ที่ 2 ของตำบลลำเพียก และเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน โดยทางถนนลูกรังติดต่อกันทุกหมู่บ้าน  แต่ทางจะไม่สะดวกในช่วงฤดูฝน และมีรถโดยสารวิ่งเข้าอำเภอวัน 2 – 3 เที่ยวต่อวัน

     - เส้นทางที่ 2 เข้าทางตำบลโคกกระชาย โดยถนนลาดยางจากอำเภอครบุรีเข้าเขื่อนลำแชะ ซึ่งผ่านตำบลเฉลียง ตำบลโคกกระชาย โดยแยกเข้าตำบลลำเพียกที่ กม.ที่ 16 โดยถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ ยาว 5 กิโลเมตร ถึงบ้านไร่แหลมทอง 24 กิโลเมตร และต่อเข้าบ้านหนองแคทราย หมู่ที่ 3 และ 8, บ้านโปร่งสนวน หมู่ที่ 7, บ้านป้ายอุบล หมู่ที่ 6, และบ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 โดยถนนลาดยางของกรมโยธาธิการ เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร จากบ้านไทรงามเข้าบ้านหนองไทร หมู่ที่ 4 ถึงบ้านซับระวิง หมู่ที่ 2 เป็นถนนลูกรังของ รพช. และสามารถเชื่อมถึงถนนลาดยางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2119 ที่ กม.ที่ 18

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก        7          สาย

ถนนลาดยาง                     26         สาย

ถนนลูกรัง                         19         สาย

การโทรคมนาคม

-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                       1           แห่ง

-  โทรศัพท์สาธารณะ                                20         แห่ง

การไฟฟ้า

-  จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า                       12         หมู่บ้าน

-  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าเกือบทุกหลังคาเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-  ห้วยลำเพียก

-  อ่างคลองน้ำมัน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

1. ฝายกั้นน้ำ   จำนวน        6      แห่ง    ได้แก่

-  อ่างเก็บน้ำลำเพียก          ตั้งอยู่หมู่ที่  11

-  อ่างเก็บน้ำคลองน้ำมัน      ตั้งอยู่หมู่ที่  3

-  อ่างเก็บน้ำบ้านโปร่งสนวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

-  ฝายประชาอาสา             ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

-  อ่างเก็บน้ำป้ายอุบล(สระบัว)    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

-  ชลประทานอ่างเก็บน้ำลำเพียก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

2. สระน้ำ                       23                  แห่ง

3. บ่อน้ำตื้น                    20                  แห่ง

4. บ่อโยก                      22                  แห่ง

5. ถังเก็บน้ำฝน               14                   แห่ง

6. ประปา                         7                  แห่ง   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ