กองสวัสดิการสังคม

นางสาวสุนิศา ดีสำโรง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์ : 044002299