กองคลัง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวประภัสสร ลัดดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- ว่าง -
นักวิชาการพัสดุ

นางนงนุช ปัดครบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจิตรตรา  ชอุ่มพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ