กองการศึกษา ศาสนา

จ่าสิบเอกปริวัติ ทองจำรัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

นางสาวรจรินทร์ คณะมะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสมปอง พุฒพันธ์
ครู คศ.2
นางอำพร อระศรี
ครู คศ.2

นางวาริน ประจิตต์
ครู คศ.2
นางสาวปภานีย์  ปะกัง
ครู คศ.2
นางอารณีย์  ผินกลาง
ผู้ช่วยครู

นางภคพร เงินมั่น
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุพัฒน์  ผากระโทก

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวดาวใจ  สีเทน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวรัตนา  เอียนรัมย์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ